Wyjście z cienia (2020)

Wyjście z cienia Janusz A. Zajdel Wyj cie z cienia G uchy oskot wstrz sa cianami bunkra Ale to dopiero pocz tek Jazgot narasta Uciec Uciec jak najdalej W osiemdziesi t lat po pierwszym kontakcie z Obcymi ycie na Ziemi toczy si normalnie Panuje pok j
 • Title: Wyjście z cienia
 • Author: Janusz A. Zajdel
 • ISBN: 9788370541934
 • Page: 295
 • Format: Paperback
Wyjście z cienia Janusz A. Zajdel G uchy oskot wstrz sa cianami bunkra.Ale to dopiero pocz tek Jazgot narasta.Uciec Uciec jak najdalej.W osiemdziesi t lat po pierwszym kontakcie z Obcymi ycie na Ziemi toczy si normalnie Panuje pok j, dobra s rozdzielane do r wnomiernie, a gospodarka jest ustabilizowana Ma o kto pami ta o zmorach poprzedniej epoki o przeludnieniu, g odzie, niedoborze energii i dG uchy oskot wstrz sa cianami bunkra.Ale to dopiero pocz tek Jazgot narasta.Uciec Uciec jak najdalej.W osiemdziesi t lat po pierwszym kontakcie z Obcymi ycie na Ziemi toczy si normalnie Panuje pok j, dobra s rozdzielane do r wnomiernie, a gospodarka jest ustabilizowana Ma o kto pami ta o zmorach poprzedniej epoki o przeludnieniu, g odzie, niedoborze energii i dewastacji rodowiska O astronomicznych sumach przeznaczanych na wydatki zbrojeniowe, na nikomu niepotrzebne badania kosmiczne Po Wielkiej Wojnie zlikwidowano dawne i zawi e podzia y terytorialne i zast piono je nowymi kwadratami Nad bezpiecze stwem Ziemi czuwaj mieszka cy Proximy Centaura, kt rzy rozbili inwazyjna flot bestialskich Elgomaj w To dzi ki pomocy Proks w ludzie zorganizowali si od nowa, to kr ce na oko oziemskich orbitach statki Obcych chroni Ziemi przed ponownym atakiem Proksowie ju nie musz bezpo rednio ingerowa w ziemskie sprawy Ludzie potrafi si ju upilnowa sami, dla niepokornych i zbyt dociekliwych czekaj obozy pracy Proksowie dyskretnie nas obserwuj , w ka dej chwili gotowi udzieli braterskiej pomocy.
Wyjście z cienia Janusz A. Zajdel

 • [E-Book] ↠ Wyjście z cienia | BY Ö Janusz A. Zajdel
  295 Janusz A. Zajdel
 • thumbnail Title: [E-Book] ↠ Wyjście z cienia | BY Ö Janusz A. Zajdel
  Posted by:Janusz A. Zajdel
  Published :2020-04-04T03:35:31+00:00

One thought on “Wyjście z cienia

 1. Krzysztof

  ZAAAAJDEEELLL Da bym pierwsze 4 5 gwiazdek ksi ce tego autora, ale musia j zako czy w nag y, zupe nie WTFowy spos b No musia Ksi ka, kt rej zako czenie sprawia, e starania, po wi cenie i w og le WSZYSTKIE dzia ania bohater w s bezsensowne i nic nie wnosz Bohaterowie tej ksi ki nie maj adnej sprawczo ci adnej Wydaje si , e b d j mieli, ale zako czenie niweluje to wszystko.Trzy gwiazdki zostaj , bo to zdecydowanie najlepsza rzecz Zajdla, jak dotychczas czyta em chocia pe na typowych dla niego wtr [...]

 2. Kain

  Polityczne sy fy, bardzo fajnie zorganizowane w metafor niedalekiej historii naszego kraju Bardzo podoba mi si system tego wiata i owadzie odniesienia Szkoda jedynie, e bohaterowie mimo zakrojonych na spor skal stara , koniec ko c w nie wiele maj do powiedzenia wzgl dem faktycznych przebieg w wydarze , ale mo e to by kolejny komentarz polityczny autora

 3. Abu Dhabi

  Jest OK Tylko troch zestarza e nikt dzisiaj nie nazywa statk w komicznych rakietami ale zdecydowanie da si czyta.

 4. Marek Pawlowski

  Jest to pierwsza ksi ka Zajdla, jak czyta em, kt ra posiada pozytywne zako czenie Je li kto ju jest zaznajomiony z jego tw rczo ci , to zapewne jest w stanie przewidzie , e dotyczy ona zamkni tego i oszukiwanego spo ecze stwa, w kt rym tylko nieliczni zdaj sobie spraw ze swojego zniewolenia Pomimo tego, i jest to pewien sta y schemat, jaki mo na odnale w jego tw rczo ci, to sposoby, w jakie do niego podchodzi tworz opowie ci, kt re fascynuj nas za ka dym razem W tym przypadku naprawd niezwyk ym [...]

 5. Hypatia

  To wygl da o na pocz tki warsztatu pisarskiego Zajdla, jakie wi c by o moje zdziwienie, kiedy si okaza o, e wyda t ksi k zaledwie dwa lata przed mierci Tu po doskona ym Limes inferior, a przed jeszcze lepsz Paradyzj C , chyba nie mo na non stop pisa wspania ych powie ci, trzeba przeplata je s abymi Ksi ka nie by aby jeszcze taka z a, gdyby nie zako czenie Totalnie rozczarowuj cy ostatni rozdzia Ca a historia s u y wy cznie pokazaniu kolejnej wersji ustroju komunistycznego Poza aspektem socjologi [...]

 6. Majka Skowrońska

  wietna ksi ka, uniwersalna w swoim wyd wi ku W trakcie jej czytania widzia am ewidentne nawi zania do tzw czas w s usznie minionych , ale i do tych aktualnych Zajdel rzeczywi cie przekazuje swoje obserwacje o yciu, o ludziach i ich zachowaniach, o panuj cym systemie Polecam do przemy lenia.

 7. Arek Trzepacz

  Wg mnie najs absza pozycja w dorobku Zajdla Niekt re rozwi zania fabularne nie przypad y mi specjalnie do gustu, cho du o wi cej w tk w humorystycznych ni np w Paradyzji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *