İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre (2020)

İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre Muazzez İlmiye Çığ brahim Peygamber Sumer Yaz lar na ve Arkeolojik Buluntulara G re Sumerolog Muazzez lmiye bu kitab nda Tevrat ncil ve Kur an da ge en brahim Peygamber konusunu ele almaktad r Yazar konuyu arkeolojik buluntular iviyaz l kaynaklar ve M s r Kumran metinleri nda v
 • Title: İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre
 • Author: Muazzez İlmiye Çığ
 • ISBN: -
 • Page: 277
 • Format: Paperback
İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre Muazzez İlmiye Çığ Sumerolog Muazzez lmiye , bu kitab nda, Tevrat, ncil ve Kur an da ge en brahim Peygamber konusunu ele almaktad r Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, iviyaz l kaynaklar ve M s r Kumran metinleri nda ve birbiriyle kar la t rarak incelemektedir Kitapta yan t aranan sorulardan baz lar unlard r brahim Peygamber kimdir Neden ve nas l Yahudilerin, H ristSumerolog Muazzez lmiye , bu kitab nda, Tevrat, ncil ve Kur an da ge en brahim Peygamber konusunu ele almaktad r Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, iviyaz l kaynaklar ve M s r Kumran metinleri nda ve birbiriyle kar la t rarak incelemektedir Kitapta yan t aranan sorulardan baz lar unlard r brahim Peygamber kimdir Neden ve nas l Yahudilerin, H ristiyanlar n, sonra da M sl manlar n atas olmu tur Kendisi, ocuklar ve torunlar hakk nda Tevrat tan nce ne gibi kaynaklar vard r Sumerlilerle bir ilgileri var m d r Muazzez lmiye , bu nemli al mas nda, brahim Peygamber in zellikle Sumerlilerle ve onlar n etkilemi olduklar k lt rlerle ba n incelemektedir.
İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre Muazzez İlmiye Çığ

 • [AZW] Ì Free Download õ İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre : by Muazzez İlmiye Çığ ↠
  277 Muazzez İlmiye Çığ
 • thumbnail Title: [AZW] Ì Free Download õ İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre : by Muazzez İlmiye Çığ ↠
  Posted by:Muazzez İlmiye Çığ
  Published :2020-04-03T01:14:27+00:00

One thought on “İbrahim Peygamber: Sumer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre

 1. Özlem Güzelharcan

  M thi bir ara t rma kitab Muazzez lmiye sadece kutsal kabul edilen metinleri didik didik incelemekle kalmam , insanl k tarihinin ve Mezopotamya n n her t r efsanesini, ara t rmas n , arkeolojik al malar n da incelemi , yurt d ndan nemli kitaplar istemi k t phanelerden, ula mas g makalelere eri mi Bunu ancak tutku ile a klayabiliriz san r m Ku kusuz bu al mada eksiklikler olmu tur, devam n gelecek nesillere b rak yorum diyor kitab bitirirken Kitab n ilk bask s 1997 de yap lm.Bu inceleme itibar yl [...]

 2. Cem

  brahim Peygamber in en b y k zelli i,di er peygamberlerden farkl olarak,her semavi dinin de Yahudilik,H ristiyanl k ve slam onu sahiplenmek i in adeta yar malar d r.Bu da bizi,bizi en ok ilgilendiren u sonuca g t r r Asl nda t m dindeki insanlar karde tir.Muazzez lmiye ok ok de erli bir ara t rmac ,yazar ve s merolog.F rsat bulunduk a,okumas bazen ok da zevkli gelmese de,bilgi ama l okunmas gereken kaynaklardand r t m kitaplar.Okunmal ve tavsiye edilmeli.

 3. Keo84

  Yazar n bu kitab ile birlikte kutsal kitaplar n s merdeki k keni kitab n beraber okudum.Bir ok olay n kutsal kitaplardan ok daha nce ya am s mer toplumunun yaz tlar nda da yaz l oldu unu iddia etmekte ve yap lan arkeolojik kaz lara i aret ederek bu iddialar n da ispatlamaktad r Yazar, bir anlamda kutsal kitaplar n insanlar taraf ndan yaz ld n ima edip deist bir yakla m sergilemektedir ncelikle, yazar bu al mas ndan ve y reklili inden dolay kutluyorum Kitap size ibrahim peygamber ile ilgili detay [...]

 4. Zipirinsan

  Biraz daha ayr nt l anlatabilirdi bence Hz Musa ve ya ad d nem, yolculu u, Sodom ve Gomorra da ya ananlar konusunda discovery channel ve national geographic ayr nt l belgeseller yapm t Muazzez han m n kitab nda, buralarda anlat lan kadar ayr nt l anlat lm yor zellikle Sodom ve Gomorra n n daha ayr nt l anlat lmas n ben ahsen beklerdim Kitap bir a dolduruyor ve temel bilgileri veriyor Ancak ayr nt s n merak edenler i in ok da yeterli de il Yazar n daha nce yazd kitaplar okumayanlar i in, bir ok k [...]

 5. BTYZ

  3 kutsal kitab n belirli b l mleri al narak kitaplarda yaz lanlar n ve anlat lanlar n S mer efsanelerine dayand belirtilmek istenmi S mer efsanelerine dayand r larak yaz lan kitap o u yerde kutsal kitaplarda eli kiler oldu unu kendi dilince anlatm Kitaplar n din adamlar taraf ndan yaz ld yer yer belirtiliyor A k as kitab be enmedim ok fazla detay bulunmuyor, o unlukla ba ka kitaplardan al nt lar i eriyor Herhangi bir ara t rma r n gibi durmuyor.

 6. Ayse Sen

  Muazzez lmiye dan S merlilerde tufan ve tufan da T rkler, mabet fahi eli i ve bereket k lt kitaplar n okudum Ancak bu kitap s mer mitolojisi ve Tevrattan beslendikleri i in birbirine ok benziyorlar Birbirinin tekrar gibi Yine de okudu unuzda yeni eyler renip sorgulamaya ba l yorsunuz Bu da sizi ara t rmaya y neltecektir.

 7. Kerem

  Sumer efsaneleri ile kutsal kitaplar arasindaki benzerlikleri cok guzel isleyen bir kitap, kapali dusunmeyen herkesin okumasi gerekli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *